Refundacja NFZ

Refundacja jest to zwrot części lub całości poniesionych kosztów. Refundacja NFZ sprzętu ortopedycznego i pomocniczego przysługuje każdemu kto jest ubezpieczony w ramach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ZUS. Dopłatę można również uzyskać ze środków PFRON w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie. Zlecenie możemy uzyskać podczas wizyty lekarskiej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, a także w trakcie wizyty w prywatnym gabinecie
Zasady, jak i szczegółową listę przedmiotów refundowanych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1536 i 1579).

WAŻNE

Podczas wystawienia zlecenia na wizycie lekarskiej zostanie ono automatycznie zrejestrowane w systemie NFZ, i pod warunkiem pozytywnej weryfikacji, bezpośrednio po wizycie lekarskiej będzie możliwość realizacji zlecenia.
W przypadku braku podłączenia systemu lekarza do systemu NFZ zlecenie od lekarza należy potwierdzić w NFZ. Stosowną informację winny jest udzielić lekarz podczas wystawiania zlecenia.

Jak zakupić przedmiot na refundacje

 • Wizyta lekarska lub prywatna

  Udaj się na wizytę lekarską w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia lub na wizytę prywatną. Po zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne należy zgłosić się do osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy o refundacji, na zasadach określonych w tej ustawie. W zależności od rodzaju wybranego przez Ciebie produktu medycznego wizyta musi się odbyć u określonego specjalisty.

 • Produkt medyczny

  Wyszukaj produkty, które są refundowane Twoim kodem z wniosku. Kod refundacyjny znajdziesz na wniosku w sekcji I.C. (określenie wyrobu medycznego).

 • Decyzja

  Wybierz interesujący Cię produkt.

 • Zamówienie

  Posiadając zatwierdzone zlecenie możesz zrealizować je w sklepie medycznym posiadającym umowę z NFZ na sprzedaż produktów refundowanych. Wybór konkretnej placówki należy do Ciebie – nie obowiązuje rejonizacja. Zawsze możesz skontaktować się z naszym sklepem stacjonarnym pod nr tel 790-470-090.

  WAŻNE

  Zlecenia wystawione na przedmioty, które nie są zaopatrzeniem comiesięcznym mają rok ważności od daty wystawienia.
  Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy i może zostać zrealizowane z góry na okres max 6 miesięcy, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.
  Pacjent ma prawo wybrać rodzaj i typ zaopatrzenia zgodnie ze zleceniem spośród ofert różnych producentów, jednak musi pamiętać, że NFZ finansuje wyroby medyczne tylko do wysokości limitu określonego przez Ministra Zdrowia. Jeśli cena wybranego produktu jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę między ceną brutto a kwotą refundacji. Limity są różne i wahają się od 70% do 100% refundacji NFZ. Należy pamiętać, że o wysokości refundacji decyduje klasyfikacja choroby a nie lekarz.
  Więc jeśli staramy się o dofinansowanie np. na wózek inwalidzki, najważniejszą informacją na wniosku jest właśnie klasyfikacja choroby, według której jest dobierany odpowiedni wózek inwalidzki. Zatem inny limit będzie na wózek transportowy a inny na wózek specjalistyczny dla osób np. po udarze.
  Istnieje także prawo do nabycia wyrobów medycznych bezpłatnie do wysokości limitu przysługujące: inwalidom wojennym i wojskowym, niewidomym ofiarom działań wojennych, osobom represjonowanym, uprawnionym żołnierzom lub pracownikom, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

  WAŻNE

  Jeżeli cena sprzętu przekracza limit, do jakiego NFZ refunduje zakup, kupujący musi pokryć różnicę z własnych środków. Realizacja zleceń drogą wysyłkową dotyczy wyłącznie zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie.

 • Odbierz wyrób medyczny

  Potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego na zleceniu, przysługującego comiesięcznie dokonuje pacjent albo inna osoba w jego imieniu. Potwierdzenia odbioru innych wyrobów, aniżeli wyrobów przysługujących comiesięcznie dokonuje pacjent lub w jego imieniu przedstawiciel ustawowy albo inna osoba.
  Po dokonaniu zakupu osoba odbierająca potwierdza podpisem odbiór właściwego zaopatrzenia. Przed złożeniem podpisu warto zwrócić uwagę czy wpisana w III części zlecenia pełna nazwa wydawanego produktu jest zgodna ze zleceniem lekarza oraz faktycznie odbieranym wyrobem.
  Świadczeniodawca wydaje pacjentowi dokument sprzedaży, instrukcję używania wyrobu medycznego, a także pisemną gwarancję producenta dotyczącą bezpłatnej naprawy lub wymiany wyrobu medycznego (z wyłączeniem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie). Okres gwarancji powinien być co najmniej równy połowie okresu użytkowania określonego w rozporządzeniu w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Inne formy refundacji

 • Przedterminowe zaopatrzenie w wyrób medyczny

  Jeśli użytkowanie danego wyrobu medycznego staje się niemożliwe (np. dziecko wyrosło z protezy i nie ma już możliwości jej regulacji), można się starać o skrócenie czasu jej użytkowania. W tym celu należy zgłosić się do lekarza, który wystawi zlecenie przedterminowego zaopatrzenia w wyrób medyczny. Będzie ono zawierało odpowiednie uzasadnienie, potwierdzające zmiany w stanie fizycznym pacjenta. Zlecenie musi być także potwierdzone przez oddział NFZ.

 • Refundacja naprawy wyrobu medycznego

  W przypadku niektórych wyrobów medycznych ujętych w wykazie w ramach limitu ceny tej naprawy, np. wózki inwalidzkie istnieje możliwość ubiegania się o naprawę wyrobu finansowaną ze środków publicznych. W przypadku dokonania naprawy i wykorzystania części lub całości tego limitu okres użytkowania wyrobu medycznego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wykorzystanej części limitu naprawy, z zaokrągleniem w dół do pełnego miesiąca.
  Zlecenie naprawy wyrobu medycznego wystawia i potwierdza Oddział Funduszu, który zrefundował dany wyrób medyczny. Naprawa odbywa się z reguły w miejscu zakupu wyrobu medycznego.

 • Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON

  Osoby z niepełnosprawnością często mają problem ze sfinansowaniem udziału własnego przy zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dla takich osób przewidziano możliwość ubiegania się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) o dofinansowanie do zakupu ww. zaopatrzenia ze środków PFRON. Jeśli osoba niepełnosprawna ma problem z pokryciem udziału własnego przy zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych albo potrzebuje sprzętu rehabilitacyjnego, którego nie finansuje
  NFZ może zwrócić się do właściwego dla miejsca zamieszkania PCPR-u (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) lub MOPS-u (
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), które refundują ww. przedmioty z pieniędzy PEFRON-u.
  O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, które dokonały zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych na wniosek lekarza i otrzymały dofinansowanie na ten cel z NFZ

  WAŻNE
  Po szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie oraz maksymalnych kwot dofinansowania należy udać się do PCPR w miejscu zamieszkania, ponieważ poszczególne PCPR-y mogą ustalać inne kryteria.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Aby starać się o dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego lub środków pomocniczych, należy złożyć w PCPR następujące dokumenty:

 • Wniosek

  Wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

 • Orzeczenie

  Kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

 • Dochody

  Zaświadczenie o wysokości dochodów,

 • Zlecenie lekarskie

  Kserokopię zlecenia lekarskiego na sprzęt, o który wnioskodawca ubiega się, potwierdzoną przez NFZ,

 • Dowód zakupu

  Fakturę zakupu lub inny dokument poświadczający zakup.

 • Rozpatrywanie

  Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel,po przekazaniu funduszy z PFRON.